Laatste nieuws

 • Brandveiligheid parkeergarages

  9---2-22

  Regelmatig krijgen wij vragen over de risico's van het parkeren en opladen van elektrische auto's in parkeergarages. Dit is een relatief nieuw fenomeen en de wetgeving kent nog geen specifieke voorschriften op dit gebied. We geven je daarom graag wat punten waarmee je rekening moet houden.

  Lees verder

 • DEMO is verhuisd

  24-12-2021

  ​Wij zijn verhuisd! Ons nieuwe adres is

  Delftechpark 37D

  2628 XJ Delft


  Naar routebeschrijving

 • Scan 2 BIM pilotproject

  9--2--021

  ​Eén van de Europese onderzoeksprojecten waar DEMO aan deelneemt is PRECEPT. Het doel van dit project is om conventionele woningen om te vormen tot energie-efficiënte en proactieve woongebouwen (smart buildings).

  Woningcorporatie Stek neemt met een wooncomplex deel aan één van de pilots binnen dit project. Dit nieuwbouw wooncomplex bestaat uit 18 zogenaamde NOM (Nul op de Meter) appartementen, waarbij elke woning is uitgerust met verschillende IoT apparaten.
  Hiervoor hebben scans gemaakt van het gebouw ten behoeve van de ontwikkeling van het BIM model en de digital twin.

  Lees verder

 • Bewonersinformatie onmisbaar bij renovatie

  21-10-2021

  ​Organisaties met vastgoed in beheer zijn hard bezig om de bestaande woningvoorraad energiezuiniger te maken. Dat betekent in veel gevallen een grondige renovatie van de woningen. Dit brengt voor bewoners vaak veel overlast en onzekerheid met zich mee en iedere woningcorporatie weet hoe belangrijk draagvlak is. Tegelijkertijd vormen de bevindingen en beleving van bewoners ook waardevolle informatie.

  DEMO heeft in het kader van het BIM-SPEED project de Crowdsourcingtool ontwikkeld waarmee bewoners kunnen worden uitgenodigd om online vragen te beantwoorden over thema's als licht, geluid, temperatuur en luchtkwaliteit. Deze informatie wordt gekoppeld aan een BIM model.

  Lees verder

 • Stek Wonen in de BIM-Speed pilot

  14-10-2021

  ​Een mooi voorbeeld van innoveren in samenwerking met klanten. DEMO participeert in het Europese onderzoeksproject BIM-SPEED en heeft in samenwerking met woningcorporatie Stek Wonen hiervoor een pilotproject ingebracht.

  Naast diverse metingen met sensoren wordt ook de beleving van de bewoners meegenomen. Dit proces van het uitnodigen van de bewoners tot aan het koppelen van hun bevindingen aan een BIM model wordt met onze Crowdsourcingtool grotendeels geautomatiseerd.

  Ivo Schalkwijk, medewerker kwaliteit en innovatie werd hierover geïnterviewd door corporatiegids.nl

  Lees verder

 • RE Suite nu ook toepasbaar voor monumenten

  7--0--021

  ​Stichting ERM (Erkende Restauratiekwaliteit Monumentenzorg) is een professioneel netwerk van specialisten op het gebied van restauratie van monumenten. Binnen dit kennisnetwerk is ook de URL 2005 ontwikkeld, de uitvoeringsrichtlijn voor monumenten.

  Walter de Koning van de stichting ERM vertelt ons hoe deze URL 2005 tot stand is gekomen.

  Lees verder

 • Scan 2 BIM - 3D Virtual Models

  30-9--021

  Nieuwe technieken zoals Scan 2 BIM maken het mogelijk dat 3D-modellen de komende jaren meer en breder worden ingezet bij, met name renovatieprojecten. Met speciale scanners maken we een visuele 3D-weergave van een gebouw, aan dit model kan informatie worden gekoppeld met betrekking tot gebreken en/of renovatie. In veel gevallen is een BIM model dan niet meer nodig. Bovendien is een 3D Virtual Model toegankelijk en eenvoudig te ontsluiten naar medewerkers, ketenpartners en bewoners.

  BIM model
  Op basis van de 3D scan is het mogelijk om een Pointcloud te genereren die kan worden geïmporteerd in een BIM tool zoals Revit.

  Lees verder

 • Terugblilk Jubileumevent

  23-9--021

  ​Op 24 september vierden wij ons 25 jarig jubileum met klanten, relaties en (oud) medewerkers. Klik hier voor een korte terugblik.


 • Bewonersinformatie koppelen aan een BIM-model

  13-9--021

  ​De corporatiesector staat de komende jaren voor een enorme verduurzamingsopgave. Om daarbij te leren van de bevindingen en beleving van bewoners én draagvlak te creëren, komt DEMO met de Crowdsourcingtool. Op CorporatiePlein vertelt het bedrijf meer over de voordelen hiervan, en CorporatieGids sprak voorafgaand aan de beurs alvast met André van Delft.

  Lees verder

 • Voorbereid, verbonden en geïnformeerd om nieuwe uitdagingen aan te gaan

  2---2-21

  ​Na 25 jaar is DEMO meer dan ooit gericht op de toekomst. Met name de toekomst van onze klanten. Voor ons 25 jarig jubileum lieten wij een visual ontwerpen die onze visie perfect verbeeld.
  De toekomst voor woningcorporaties. ‘Be prepared, be connected, be informed’, toegelicht door André van Delft, in dit artikel van CorporatieGids.

  Lees verder

 • Monumentenwachten klaar voor de toekomst

  15-6--021

  Monumentenwachten Noord-Brabant en Limburg zijn klaar voor de volgende stap in de automatisering van de rapportage van inspectiegegevens. Zij gingen op zoek naar een partij die ook op de lange termijn continuïteit kan bieden met een modern softwarepakket en waarmee ze klaar zijn voor de toekomst. Ze kozen voor de RE Suite van DEMO Consultants.

  Lees verder​

 • 25 jaar DEMO

  21-4--021

  DEMO Consultants viert in juni van dit jaar zijn 25-jarig jubileum. Waar in 1996 de ontwikkeling van software voor vastgoedinformatiemanagement nog in de kinderschoenen stond, kunnen vastgoedeigenaren- en beheerders inmiddels niet meer zonder. Om de juiste keuzes te kunnen maken bij het creëren en beheren van vastgoed is immers goed onderbouwde informatie nodig.

  Lees het artikel


 • Expert tool dataverzameling

  21-4--021

  In het kader van het project Mobistyle, waarin wij de afgelopen 4 jaar hebben geparticipeerd, ontwikkelden wij de “Expert Tool”. Dit is een softwaretool, specifiek voor energiedeskundigen, om grote hoeveelheden energie-, comfort- en gezondheidsgegevens te verzamelen, te analyseren en te visualiseren.
  Onlangs ontvingen wij bericht van de Europese Commissie dat onze Expert tool is geanalyseerd door de Innovation Radar en op basis van onder andere marktpotentieel inmiddels is gepubliceerd op hun platform. Een mooie erkenning waar we natuurlijk heel trots op zijn.

  Lees het artikel

 • Data en vastgoedmanagement

  2---2-21

  Data is de nieuwe olie en informatie is de nieuwe elektriciteit. Er wordt meer data verzameld dan ooit tevoren en digitalisering zet onverminderd door. Voor vastgoedinformatiemanagement is dit een kansrijke ontwikkeling. Het ontsluiten van data en het omzetten in bruikbare managementinformatie stelt je als vastgoedmanager- of beheerder in staat om scherp te sturen op rendement, kwaliteit en risico’s. Dat maakt meteen duidelijk dat de kwaliteit en betrouwbaarheid van die data enorm belangrijk is. Maar hoe bepaal je nu welke data en informatie jij nodig hebt!

  Lees het artikel

 • Waarom is BIM de toekomst voor vastgoedbeheerders

  5--0--020

  BIM is een groeiend begrip binnen de vastgoedwereld. Tegelijkertijd is er ook nog veel onduidelijk, wat levert BIM nu eigenlijk op? Wat zijn de voordelen? Waarom zou mijn organisatie BIM moeten inzetten? Deze en andere vragen horen wij dikwijls bij DEMO.

  Tijd voor antwoorden op deze vragen en een toelichting over de rol van DEMO bij het bevorderen van het gebruik van BIM.

  Lees het artikel

 • Brandveiligheid bestaande woningen

  14-9--020

  Hoe brandveilig zijn jouw gebouwen?

  De brandveiligheid van veel bestaande woningen voldoet vaak niet aan de wettelijke eisen. Daarom komen woningbranden te vaak voor en vallen er onnodige slachtoffers. Brandscans die door ons zijn uitgevoerd bij een aantal woningcorporaties tonen aan dat veel woningen al vanaf de oplevering niet voldoen aan de bouwregelgeving.

 • Video Safeway

  13-2--020

  Deze video introduceert het H2020 EU-project SAFEWAY (GIS-gebaseerd infrastructuur beheersysteem om Europese wegen en spoorwegen in de toekomst robuust te houden tegen klimaatverandering en veiligheidsrisico door menselijk toedoen)

  klik hier

 • DEMO In Control

  1---2-20

  De vijfde editie van In Control over informatiemanagement in het maatschappelijk vastgoed is online: 

  download hier

  Als trouwe partner van Bouwstenen schreeft DEMO mee in artikelen op bladzijde 21 en 26 over Digital twin en over objectieve vastgoedinformatie. Interesante informatie op vastgoed optimaal te kunnen beheren. nu en in de toekomst.

  Verder is in 'In Control' zoals elk jaar technische en functionele score van onze RE Suite in beeld gebracht in overzichtelijke matrixen naast andere beschikbare informatiesystemen.

 • Resultaat WoON 2018 module Energie

  18-12-2019

  Het Rijk laat al sinds 1964 onderzoek uitvoeren naar de woonbehoefte van de bevolking ter ondersteuning van de beleidsvoorbereiding, beleidsevaluatie en beleidsverantwoording van het Directoraat-Generaal Wonen Wijken en Integratie (DG-WWI). Deze gegevens worden verzameld via het Woononderzoek Nederland (WoON). De informatie uit het WoON is cruciaal voor het voeren van een op de praktijk gericht (woon)beleid van het ministerie van BZK. Het WoON is modulair opgebouwd. De kern van het WoON bestaat uit de module Woningmarkt die elke drie jaar, wordt uitgevoerd. De module Woningmarkt heeft een basissteekproef met een netto respons van circa 40.000 personen. Deze basissteekproef is in de eerste plaats bedoeld om informatie te verzamelen over de actuele situatie op de woningmarkt. In aansluiting op de module Woningmarkt zijn er specifieke vervolgmodules (zoals sociaal/fysiek, energie en consumentengedrag) die inzoomen op belangrijke beleidsthema's. Eén van de modules die in 2018 is uitgevoerd is de module Energie.

  DEMO heeft samen met Arcadis voor het Ministerie BZK zorggedragen voor de uitvoering van de kwaliteitsbewaking (perceel 2) binnen het WoON 2018 module Energie.

  Doel van de module Energie is het in kaart brengen van de energetische kwaliteit van de Nederlandse woningvoorraad door het uitvoeren van een energie-opname bij 5.000 respondenten uit de basissteekproef. Om de kwaliteit te bewaken zijn steekproefsgewijs opnames gecontroleerd en bevinding teruggekoppeld aan het uitvoerende perceel (perceel 1).

  DEMO heeft de software en app ontwikkeld waarmee controles efficiënt en betrouwbaar konden worden uitgevoerd. Daarnaast is DEMO betrokken geweest bij het ontwikkelen van de opnamemethodiek en vragenlijst en heeft geadviseerd bij het opzetten van het kwaliteitsbewakingssysteem.

  Het resultaat is in de volgende publicatie weergegeven: Energie besparen in de woningvoorraad: inzichten uit de Energiemodule WoON 2018

  Het onderzoeksbestand is openbaar beschikbaar gesteld via: https://easy.dans.knaw.nl.


 • Lezing DEMO op congres Vastgoedjournaal

  16-10-2019

  Op 6 november vind in Utrecht het congres  'Nieuwe technologieën in woningonderhoud' plaats. De voorzitter van deze middag is Vincent Gruis, Hoogleraar Housing Management TU Delft. 

  Nieuwe technologieën maken woningonderhoud veel efficiënter, kwalitatief beter en goedkoper voor corporaties en woningbeleggers. Dit congres geeft een state-of-the-art drieluik. Data-gestuurd onderhoud met voorspellende uitspraken, gekoppeld aan de kpi’s (data). Nieuwe opname- en weergavetechnieken (hardware). Besluitvormingsmodellen voor asset management (software).

  André van Delft verzorgt op het congres een lezing over digitale renovatiemodellen. Hier gaat hij in op:

  - Welke plug-and-play digitale renovatiemodellen er zijn, bijvoorbeeld voor grootschalige ingrepen (complete voorzetgevel) of kleinschalige (innovatieve kozijnen)?

  - Hoe kan met crowdsourcing onder de bewoners en met non-destructieve technieken zonder fysieke inspectie de binnenkant van een woning, de installaties en de constructie in kaart worden gebracht voor een BIM-model voor onderhoud en renovatie?

  - Hoe voor renovatie eenvoudig met andere stakeholders samen te werken via een laagdrempelig cloud-based BIM-platform?

  Andere lezingen gaan bijvoorbeeld over drones en sensoren voor inspecties van de status van dak, dakgoten, metselwerk of kozijnen. Digitale tools die CO2-reductie laten zien. Hardware die op basis van puntenwolken as-built 3D BIM representaties van woningen maakt. Software die zo’n grote hoeveelheid beeldmateriaal bevat dat de besluitvorming verbetert.

  Het congres start om 12:00 uur met een netwerklunch en om 13:00 uur begint het hoofdprogramma.

  Bekijk hier het complete programma en meld je aan!!

 • RE Design op Symposium Rijnstate Ziekenhuis

  9--0--019

  ​  

  "Soms heb je dromen die je wakker houden, totdat je ze uitvoert" aldus Willem Jan Hanegraaf. Hij doelde daarmee op de inzet van een doorontwikkeling van RE Design voor de Ziekenhuis apotheek van Rijnstate Ziekenhuis. DEMO heeft mogen toelichten aan zo'n honderd geïnteresseerde personen, wat kunstmatige intelligentie van RE Design voor het ziekenhuis heeft betekend. Wij zijn superenthousiast over de nieuwe inzichten en mogelijkheden op het gebied van kwaliteitsbeheersing (Systems Engineering), BIM, kunstmatige intelligentie & ontwerpoptimalisaties. Lees meer over optimalisatie en analyse van een ontwerp in vroeg stadium in onze Leaflet RE Design.

  In deze video presentatie is het hele proces van de ontwikkeling van de nieuwe ziekenhuisapotheek zoals we dat doorlopen hebben in beeld gebracht:

  We zijn na afloop van het symposium met veel positieve reacties naar huis gegaan en zijn geïnspireerd en gemotiveerd om de volgende stappen te gaan zetten. 

  Voor meer informatie over de mogelijkheden voor u en uw vastgoedvraagstuk vertellen we uiteraard graag meer.

  015-7502520 of resuite@demobv.nl


 • ​Smart Readiness Indicator

  21-9--019

  Het kan je niet zijn ontgaan dat er overal om je heen wordt gesproken over: slimme gebouwen (smart buildings), energie efficiëntie, gezond binnenklimaat, Internet of Things etc. En zo niet, dan zul je er vanaf nu vast wel steeds meer over horen. Wist je dat we gemiddeld 90% (ja, je ziet het goed!) van onze tijd binnen in een gebouw zitten? Thuis, op school, op je werk, in een ziekenhuis of in een theaterzaal. We leven allemaal veel binnen en dat heeft een flinke impact op onze gezondheid, relaties, efficiëntie en duurzaam energiebeheer. Het is wetenschappelijk bewezen dat gebouwen een grote rol spelen in ons dagelijks leven als het gaat om werk- en schoolprestaties, veiligheid, gezond oud worden (in je eigen huis) en bewust omgaan met je energieverbruik.  

  Maar wat is nou eigenlijk een smart building? Wat maakt een gebouw smart? En hoe weten we of de gebouwen waarin we wonen of werken smart zijn? Er zijn allemaal terechte vragen die leven bij ons allemaal (of zullen binnenkort leven), want smart buildings zijn een nieuw fenomeen die een steeds grotere rol zullen spelen in ons dagelijks leven. 

  Een smart building is een gebouw waarin slimme, innovatieve technieken zijn geïntegreerd die de werk- en leefomgeving verbeteren. In andere woorden, ze maken ons leven makkelijker, ze koppelen ons welzijn/welbevinden met nieuwe techniek. Een slim gebouw moet dus kunnen communiceren met zijn gebruikers. Het moet kunnen 'aanvoelen' en invullen wat de behoeften zijn van de gebruikers. Een gebouw – nieuw, bestaand, te verbouwen of te renoveren – wordt slim als daarin innovatieve technieken worden geïntegreerd die het gebruik en beheer ervan optimaliseren. Maar elk gebouw heeft zijn eigen potentie en randvoorwaarden.

  Daarom is de SRI– Smart Readiness Indicator – een wezenlijk onderdeel van de nieuwe aanpak om de gebouwen waarin we leven slim te maken. En als gevolg daarvan de waarde van je gebouwen verhogen. De SRI heeft tot doel de toegevoegde waarde van de "slimheid" van gebouwen tastbaarder te maken voor gebruikers, eigenaren, huurders en slimme dienstverleners. De indicator is bedoeld om het bewustzijn te vergroten over de voordelen van slimme technologieën en ICT in gebouwen (met name vanuit een energieperspectief), om consumenten te motiveren om investeringen in slimme bouwtechnologieën te versnellen en de invoering van technologische innovatie in de bouwsector te ondersteunen. Om dit te kunnen meten is er methode met een bijbehorende opname ontwikkeld die wij op jouw gebouwen kunnen toepassen.

  Wil jij weten hoe smart je gebouw(en) is(zijn) of wat er voor nodig is om ze smart te maken? Neem contact met ons op en we helpen je verder.


 • Grip op brandveiligheidsrisico's?

  5---2-19

  ​Heeft u grip op de brandveiligheidsrisico's van uw gebouwvoorraad? Voldoet u als vastgoedeigenaar aan de wetgeving en is brandveiligheid onderdeel  van uw beleid? De nieuwe bedrijvengids Brandveilig.com geeft overzicht van belangrijkste bedrijven in de brandveiligheid sector. Op de profielpagina van DEMO Consultants leest u over inspecties, advies en software waarmee wij helpen de brandveiligheid van uw bezit op orde  te brengen.  

  klik hier om naar onze profielpagina te gaan

 • Toekomstperspectief van duurzaam renoveren

  9---2-19


  Verduurzaming van het bestaand vastgoed is een van de grootste opgaven waar de bouw momenteel voor staat. Hoewel de noodzaak bij vrijwel iedereen op het netvlies staat, is er vaak nog een barrière voor het initiëren van dergelijke grootschalige renovaties. Het ontbreken van werkelijk bewijs van de te realiseren energetische besparing, kostenreductie en een verbeterd binnenmilieu maakt de bouwsector aarzelend om de stap naar grootschalige verduurzamende renovatie te zetten. Het Europese Horizon2020 onderzoeksproject P2Endure zorgt nu voor een gedegen onderbouwing van de te realiseren resultaten en maakt een goede, objectieve afweging mogelijk.

  DEMO is als projectcoördinator en als kennispartner op het gebied van het creëren en beheren van vastgoed betrokken bij het P2Endure. P2Endure richt zich op grootschalige renovatie en transformatie op basis van prefab plug-and-play oplossingen en BIM. P2Endure neemt het gehele renovatieproces onder de loep en onderzoekt hoe dit geoptimaliseerd kan worden. Allereerst het inventariseren van het huidige vastgoedobject, dan het modelleren, het daadwerkelijk renoveren en uiteindelijk het monitoren van de resultaten. Waarbij de monitoring weer wordt gebruikt om het renovatieproces verder te optimaliseren.

  Op dit moment is het project P2Endure halverwege de looptijd van vier jaar. Wij geven graag een update over de ontwikkeling van de softwaretools, die helpen bij het inventariseren van de as-built situatie en die ondersteunen bij het maken van optimale keuzes voor zowel renovatie als transformatie.

  Om optimale keuzes te maken voor renovatie hebben we de volgende informatie nodig:

  - de kosten van renovatie of transformatie (CAPEX);
  - en de verwachte onderhoudskosten (OPEX);
  - het berekende energieverbruik voor de gekozen renovatievariant (OPEX);
  - de (verhoogde) opbrengsten van exploitatie.

  Via de softwaretool in RE Suite kunnen de renovatievarianten uit financieel economisch oogpunt met elkaar vergeleken worden. De verschillende prefab plug-and-play oplossingen kunnen afgezet worden tegen traditionele renovatie en tegen de situatie waar niet gerenoveerd zou worden. De totale levensduurkosten (LCC) kunnen in beeld gebracht worden op basis van de ISO NEN 15686-5 standaard. Via de RE Dashboard kunnen daar andere criteria aan toegevoegd worden om beslissingen te kunnen nemen op niet louter economische criteria. Denk bijvoorbeeld aan comfort, gezondheid, milieubelasting materialen, culturele waarde van het gebouw en verstoring van bewoners en gebruikers tijdens de renovatie.

  Voor de benodigde input op het gebied van energie ontwikkelt P2Endure een structuur waarbij de verschillende Plug-and-Play renovatieoplossingen in een bibliotheek beschikbaar gesteld kunnen worden en die op basis van hun parametrische eigenschappen in de verschillende renovatievarianten toegepast kunnen worden.

  Om dit alles te kunnen realiseren is een BIM-model nodig van het bestaande gebouw aangevuld met de conditiescores. In P2Endure is onze softwaretool voor conditiemeting (RE Maintenance) verder ontwikkeld, niet alleen als betrouwbare en accurate methode voor opname van de technische staat en de vereiste onderhoudsmaatregelen om de levensduur te verlengen, maar ook om als basis te dienen voor grootschalige renovatie en transformatie. Het voordeel voor de gebouweigenaar is dat alle informatie van en over het gebouw nu is verzameld in één informatie model. Dit model kan weer dienen als uitgangspunt voor renovatie en transformatiebeslissingen. In ruim tien demonstratie casussen worden de prestaties van deze innovatieve grootschalige renovatie aanpak gemonitord en zullen de resultaten dienen als 'evidence-based' beslissingsgrondslag voor het verduurzamingsbeleid.

  Meer info over het P2Endure project en de diverse demonstratiecasussen vindt u op onze website. Kunnen wij u ondersteunen bij het maken van keuzes op het gebied van creëren en beheren van vastgoed? Neem dan contact met ons op: bel 015-7502520 of mail info@demobv.nl


 • Wet kwaliteitsborging - voorkomen is beter dan genezen

  25-4--019

  De kwaliteit van een gebouw en de energieprestatie worden sterk beïnvloed in diverse fases van het bouwproces. Vanaf het maken van het eerste ontwerp tot en met het uitvoeren van de bouwwerkzaamheden zijn er diverse factoren die dit negatief kunnen beïnvloeden. 

  Er zijn in al deze fases echter diverse mogelijkheden om inspectiewerkzaamheden toe te passen, om zodoende snel de problemen te signaleren en efficiënt en effectief te verhelpen en of op te lossen. Vanuit de gedachte van de private kwaliteitsborging heeft DEMO een Europees onderzoeksproject geïnitieerd met de naam INSITER. De software toolset die DEMO in dit Horizon2020 project ontwikkeld heeft, helpt de medewerkers op de bouwplaats om deze kwaliteit te bewaken en te verhogen en maakt onderdeel uit van de RE Suite. 

  Deze BIM toolset, bevat samenwerkende software applicaties en apps voor zowel op kantoor als op de bouwlocatie zelf. De toolset stelt de “bouwvakkers” in staat om snel zelf fouten en kwaliteitsissues te registreren, de assemblage te toetsen, het gebouwontwerp inclusief de installaties ter plaatse te visualiseren, relevante documenten en informatie te tonen bijvoorbeeld via Augmented Reality, de resultaten van akoestische en thermische checks en 3D laserscanning in het 3D model te visualiseren etc. etc. De DEMO software is inmiddels getest in Italië en Duitsland, maar ook in Enschede en Delft. Geïnteresseerd in mogelijke toepassing in uw projecten, neem contact op voor meer informatie.

  Bekijk de Insiter filmpjes om in snel meer duidelijkheid te krijgen over het project.  

 • BIM ook inzetbaar in bestaande voorraad

  13-12-2018

  Om inzicht te krijgen in de mogelijkheden voor energiebesparing is veel informatie over vastgoed nodig. Bouw Informatie Modellen (BIM) kunnen daar een belangrijke rol bij spelen. Deze instrumenten waren tot voor kort met name gericht op nieuwbouw, maar kunnen ook worden ingezet voor het verzamelen en ordenen van data over de bestaande gebouwenvoorraad.

  link naar artikel van Menno van den Broeke in de publicatie In Control 2018 van Bouwstenen

  In dit artikel lesst u meer over nut en noodzaak van BIM voor het beheren van vastgoed, niet alleen in het kader van de verduurzamingsopgave waar eigenaren en beheerder zich voor gesteld weten, maar ook in verband met alle vastgoed en beheerprocessen die op termijn aan BIM gekoppeld moeten worden.

 • INSITER-project in The Green Village, ​​Bouwkwaliteit verhogen door instructie en inspectie

  1--0--018

  ​​Het Europese project INSITER richt zich op verminderen van de kloof tussen het ontwerp en de realisatie van nieuwbouw en renovatieprojecten met geprefabriceerde elementen. Doel is een verbeterde kwaliteit en energetische prestatie van het gebouw. De hiervoor ontwikkelde INSITER methodologie wordt in demonstratieprojecten, waaronder het Office Lab van The Green Village getest.

  Tijdens de montage van het Office lab van The Green Village is met name gekeken naar de kwaliteit van de luchtdichte aansluitingen. Het gaat dan om de aansluitingen van de verschillende modules onderling tegen elkaar en de doorvoeren van leidingen en buizen. De luchtdichtheid van een gebouw is een belangrijk kwaliteitsaspect en heeft invloed op het energiegebruik, comfort en het voorkomen van bouwfysische problemen.

  Binnen de INSITER methodologie gaat het om een stap-voor-stap ondersteuning van de monteur op de bouwplaats met gebruik van tools. Met deze tool bewaken we de kwaliteit van het montageproces: van de controle en de juistheid van de ontvangen materialen, via zelfinstructie om de materialen op de juiste wijze toe te passen, naar zelfinspectie om te controleren of het correct is uitgevoerd, tot verslaglegging en kwaliteitsborging van het geleverde werk.

  Lees hier verder voor het hele artikel

 • EU-project SAFEWAY voor 'resilience transport infrastructure'

  26-9--018


  In september 2018 start het EU-onderzoeksproject SAFEWAY met als hoofddoel Europese wegen en spoorwegen in de toekomst robuust te houden tegen klimaatverandering en veiligheidsrisico door menselijk toedoen. Waarom is SAFEWAY belangrijk en wat levert het op?

  De klimaatverandering heeft door hogere temperaturen, grotere temperatuurverschillen, toename van stormen, zware regenval, en perioden van droogte steeds meer invloed op ons dagelijks leven. Ook onze wegen en spoorwegen hebben te lijden onder extreem weer en veroudering. Dit natuurlijk fenomeen vormt samen met hogere verkeersbelasting en risico's op aanslagen een serieuze bedreiging voor de infrastructuur in Europa. Eigenaren en beheerders van infrastructuur moeten daarom sneller en adequater kunnen reageren op incidenten, en beter kunnen inspelen op dynamische onderhoudsplan.

  Traditionele rekenmodellen bieden in deze veranderende omstandigheden onvoldoende inzicht en ondersteuning in besluitvorming in relatie tot risico's en kosten rond de maatregelen voor het duurzaam functioneren van onze infrastructuur. Er is urgente behoefte aan betrouwbare analyse zowel op basis van lange-termijn statistieken en inspectiedata als real-time data via satellieten, sensoren, autonavigatie, en sociaal media. Om in deze behoefte te voorzien ontwikkelt het EU-project SAFEWAY innovatieve methoden en tools voor 'predictive maintenance' door gebruik te maken van Big Data analytics in combinatie met 3D geo-informatie (GIS) technologie. ​

  Als kernpartner in het projectconsortium met totaal 16 internationale partners is DEMO verantwoordelijk voor de ontwikkeling van een nieuw informatiemanagementsysteem voor robuuste infrastructuur. In Nederland wordt dit onderzoeksproject ondersteund door TomTom, Rijkswaterstaat, Provincie Noord-Holland, Van Gelder, het Havenbedrijf Rotterdam, en ProRail. ​

  lees meer op de website safeway-project.eu​

 • Energy Efficient Buildings Project Review 2018

  27-6--018

  ​Het Energy Efficient Buildings Committee van ECTP heeft de 7e editie van de EeB PPP Project Review gepubliceerd. Hierin worden vier van onze EU-projecten gepresenteerdProficient, Streamer, Insiter en P2Endure

  Deze jaarlijkse publicatie presenteert de voortgang en de resultaten van 110 Europese onderzoeksprojecten die medegefinancierd zijn binnen het publiek-private partnerschap voor energie-efficiënte gebouwen (EeB PPP) onder het zevende kaderprogramma (FP7) en 58 projecten in het kader van het Horizon 2020-programma van 2014 tot 2017.

  Een indrukwekkend projectenoverzicht en zeer informatieve toelichtingen en samenvattingen van de EU projecten waarbij energie efficiëntie​ het belangrijkste focuspunt is. 

  Download dit interessante boekje hier: EXP_EeB PPP_Booklet_Digital 2018.pdf

 • DEMO participeert in herziening NEN 2660

  23-5--018

  ​​​Onlangs is de normcommissie NEN 2660, 'Ordeningsregels voor gegevens in de bouw', heropend met als doel om tot een herziening te komen van de NEN 2660. Deze NEN norm definieert algemene ordening en structureringsregels voor bouwkundige objecten. DEMO is vanaf het begin betrokken bij dit initiatief en Sander Bruinenberg is nu ook betrokken bij deze norm als commissielid.

  De bouw en het bouwproces wordt steeds meer gedigitaliseerd, en er wordt steeds meer data verzameld voor, tijdens en na de bouw. Tegelijkertijd zien we ook dat deze data onderling nog niet altijd op elkaar aansluit. Een belangrijke factor hierin is ook de opkomst van BIM, digitale gebouwmodellen, als centrale informatiebron in de ontwerp-, constructie- en gebruiksfase van een vastgoedobject. Hoe zorgen we ervoor dat deze data aansluit op huidige vastgoedprocessen en andere systemen?

  De NEN 2660 wordt herzien om voor dit soort vraagstukken een fundering te leggen. Hierbij gaat het enerzijds om een conceptuele, systematische benadering, en anderzijds ook duidelijk een praktische insteek; wat gaat dit betekenen in de dagelijkse werkzaamheden? De insteek is om andere NEN-normen die met soortgelijke vraagstukken te maken hebben (zoals de NEN 2767 t.a.v. conditiemeting) op de NEN 2660 aan te sluiten en/of ernaar te verwijzen.​


  Wat er allemaal mogelijk is met een goede, gestructureerde, informatiehuishouding hebben wij onlangs gedemonstreerd aan de hand van een concrete casus in een Europees onderzoeksproject: van een digitale gebouwopname (laserscan) via een BIM-model naar een geautomatiseerde onderhoudsdecompositie en inventarisatie (zie afbeelding). 

  Worstelt u ook met vragen over hoe datastromen vorm te geven? Zullen we u meenemen in de verrichtingen en uitkomsten van de herziening van de NEN 2660? Of heeft u behoefte aan praktisch advies over vastgoed(informatie)management? Neem dan gerust eens contact op!​

Deze website gebruikt cookies

Dankzij functionele cookies kunnen we jouw voorkeuren onthouden. Met cookies voor analyse kunnen we de website optimaliseren om je zo een betere gebruikservaring te bieden. Marketingcookies gebruiken we om content en advertenties te personaliseren. Daarnaast delen we informatie over het gebruik van onze site met onze partners voor social media. Zij kunnen deze combineren met andere informatie die je aan hen hebt verstrekt of die zij hebben verzameld op basis van het gebruik van hun services. Door op zelf instellen te klikken kun je controle uitoefenen over welke cookies je toestaat. Door op akkoord te klikken geef je toestemming voor het plaatsen van de cookies. Privacy statement.

Ik accepteer de volgende cookies:
Akkoord
More