Sign In

​​​​​Bouwkwaliteit verhogen door instructie en inspectie

Het Europese project INSITER richt zich op verminderen van de kloof tussen het ontwerp en de realisatie van nieuwbouw en renovatieprojecten met geprefabriceerde elementen. Doel is een verbeterde kwaliteit en energetische prestatie van het gebouw. De hiervoor ontwikkelde INSITER methodologie wordt in demonstratieprojecten, waaronder het Office Lab van The Green Village getest.​

Binnen de INSITER methodologie gaat het om een stap-voor-stap ondersteuning van de monteur op de bouwplaats met gebruik van tools. Met deze tool bewaken we de kwaliteit van het montageproces: van de controle en de juistheid van de ontvangen materialen, via zelfinstructie om de materialen op de juiste wijze toe te passen, naar zelfinspectie om te controleren of het correct is uitgevoerd, tot verslaglegging en kwaliteitsborging van het geleverde werk.



Demonstratieproject The Green Village

Tijdens de montage van het Office lab van The Green Village is met name gekeken naar de kwaliteit van de luchtdichte aansluitingen. Het gaat dan om de aansluitingen van de verschillende modules onderling tegen elkaar en de doorvoeren van leidingen en buizen. De luchtdichtheid van een gebouw is een belangrijk kwaliteitsaspect en heeft invloed op het energiegebruik, comfort en het voorkomen van bouwfysische problemen.

  • Belangrijke vragen die in het demonstatieproject The Green Village naar voren kwamen:
  • Hoe worden de monteurs voorafgaand aan het werk geïnformeerd over de benodigde luchtdichtheid?
  • Worden de juiste materialen op de juiste manier toegepast conform een Ikea-achtige handleiding?
  • Functioneren de luchtdichtingen zoals bedoeld?
  • Hoe zorg ik dat de informatie van en aan de monteurs efficiënt verloopt en beschikbaar blijft?

Voor de bewustwording van het belang van luchtdichtheid, de kennis van materialen en de juiste manier van toepassen heeft vooraf een toolbox-meeting plaats gevonden. Hier werden de monteurs door de leverancier geïnformeerd over de verschillende aspecten van luchtdicht bouwen. De Ikea-achtige handleiding voor de montage van de modules, is zodanig duidelijk wat betreft de juiste positie van de luchtdichting, dat besloten is om deze niet om te zetten in Augmented Reality (AR) vanuit het BIM-model. Zeker voor meer complexe werkzaamheden biedt de ondersteuning met AR een grote meerwaarde. Bekijk d​eze video voor de toepassing van AR in het INSITER-project. Het bewijs dat de luchtdichtingsmaterialen op de juiste manier zijn toegepast kan met behulp van foto's gegeven worden. Door de herkenning van de elementen met bijvoorbeeld een QR-code kan de foto via een iPad direct gekoppeld worden aan het BIM-model.

Het belangrijkste is dat de luchtdichtingen goed werken nadat de elementen tegen elkaar zijn geplaatst en de doorvoeren zijn afgedicht. In eerste instantie zal dit visueel gebeuren, maar dit geeft niet voldoende zekerheid. Een 'blower-door' test, waarbij het gebouw op over- of onderdruk wordt gebracht kan pas worden toegepast nadat het gehele gebouw luchtdicht is. Voor het testen van de aansluiting direct nadat de elementen tegen elkaar zijn geplaatst of de luchtdichting van de doorvoeren is gerealiseerd kan gebruikt gemaakt worden van ultrasoon-metingen. Deze pre-scan geeft al een goed inzicht in de gerealiseerde luchtdichting op het moment dat nog relatief eenvoudig correctieve maatregelen genomen kunnen worden. Voor de ultrasoon-metingen wordt gebruikt gemaakt van een ultrasoon geluidsbron (40.000Hz) aan de ene kant van de constructie en een ontvanger aan de andere kant. Indien er luchtlekken in de constructie zijn, wordt het ultrasoon geluid ontvangen en kan dat hoorbaar of zichtbaar gemaakt worden.


Foto’s: Auralisatie en visualisatie (Gevelscan Ultragraphyx®) van luchtlek ter plaatse van doorvoer kabels. 
Bekijk ook de video’s over auralisatie en visualisatie​
Door het scannen van de QR-code kan het geluidsfragment of de afbeelding ‘als bewijs’ aan het element in het BIM-systeem gekoppeld worden (in dit geval de vloerplaat).

Vanuit de ontwikkelde ICT-Toolset wordt de INSITER acht stappen methodologie ondersteund. Door de koppeling met het BIM-model wordt er gewerkt met actuele informatie en kan informatie vanuit de bouw weer teruggekoppeld worden aan het informatiesysteem.


Foto: ICT-Tool waarmee de zelfinstructie, zelfinspectie en verslaglegging wordt ondersteund.​

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Ruud Geerligs van DEMO Consultants: ruud@demobv.nl

Bezoekadres
Delftechpark 10 | 2628 XH Delft
Postadres
Postbus 642 | 2600 AP Delft
Telefoon
015 750 25 20
E-mail
info@demobv.nl