RE Risico

Software voor risico analyse en management

Vastgoedbeheerders leggen steeds meer nadruk op resultaatgericht werken en het beheersen van financiële risico’s. RE Risico is het instrument om risico’s en kosten te beheersen en kwaliteitsniveaus van vastgoed te monitoren.
Risicomanagement is een continu proces dat risico’s identificeert, beoordeelt, beheerst en monitort. Een risico kan gedefinieerd worden als de kans (onzekerheid) van een ongewenste gebeurtenis vermenigvuldigd met de impact van deze ongewenste gebeurtenis.
Het formuleren van (onderhouds)beleid en het maken van strategische keuzes voor de toekomst vindt per definitie plaats in een context van onzekerheid; de toekomst is immers onbekend en dus onzeker.
Onze ervaring leert dat voor risicogestuurd technisch beheer een eenvoudige, pragmatische insteek tot de beste resultaten leidt. Op deze manier kan je een efficiënter en effectiever proces voor het technisch onderhoudsproces tot stand brengen. RE Risico  is daarbij een onmisbaar instrument. De risico’s in een complex worden geïnventariseerd met behulp van specifieke toetslijsten die beschikbaar zijn binnen onze opname software RE Opname. Met behulp van de applicatie RE Risico kan je de verzamelde data analyseren en vertalen in risicoscores en risicokaarten.

Voorkom onnodige risisco's en neem contact op om te bespreken hoe de risico's voor jouw organisatie kunnen minimaliseren.

Neem contact op met voor meer informatie.

Bel 015 750 25 20 of e-mail .