Sign In

Top 8 inzichten DEMO Studio

08/01/2019

Als aftrap van nieuwe jaar presenteren wij de top 8 inzichten van de DEMO Studio die eind vorig jaar heeft plaatsgevonden bij ons op kantoor. Het thema van de DEMO Studio was: BRANDVEILIGHEIDSBELEID BIJ WONINGCORPORATIES.

Deze acht inzichten bieden inspiratie voor het brandveiligheidsbeleid bij uw organisatie. Uiteraard zijn wij altijd bereikbaar voor het beantwoorden van vragen of om te sparren op dit gebied. 


BIM ook inzetbaar in bestaande voorraad

13/12/2018

Om inzicht te krijgen in de mogelijkheden voor energiebesparing is veel informatie over vastgoed nodig. Bouw Informatie Modellen (BIM) kunnen daar een belangrijke rol bij spelen. Deze instrumenten waren tot voor kort met name gericht op nieuwbouw, maar kunnen ook worden ingezet voor het verzamelen en ordenen van data over de bestaande gebouwenvoorraad.

link naar artikel van Menno van den Broeke in de publicatie In Control 2018 van Bouwstenen

In dit artikel lesst u meer over nut en noodzaak van BIM voor het beheren van vastgoed, niet alleen in het kader van de verduurzamingsopgave waar eigenaren en beheerder zich voor gesteld weten, maar ook in verband met alle vastgoed en beheerprocessen die op termijn aan BIM gekoppeld moeten worden.

Najaarseditie van de DEMO Trends nieuwsbrief is uit!

19/11/2018

Spread the news!!

In de nieuwsbrief DEMO Trends november 2018 informeren wij u over algemene trends, onze projecten en nieuwe ontwikkelingen op het gebied van vastgoedinformatiemanagement. De basis van veel van onze werkzaamheden begint bij het verzamelen van data door inspectie, de opname van vastgoed op locatie. Verzamelen kan op velerlei manieren. Vanuit de verzamelde data starten alle processen van vastgoedinformatiemanagement. Lees over de veelzijdigheid van dit thema in de nieuwsbrief van dit najaar.

Open de nieuwsbrief

Download de pdf van de nieuwsbrief

Bekijk het archief van voorgaande nieuwsbrieven

​DEMO Studio​: brandveiligheidsbeleid bij woningcorporaties

18/10/2018

​​​DEMO Consultants organiseert dit najaar in samenwerking met  een DEMO Studio.         

Wat?

Wij zien dat brandveiligheid een belangrijk thema is voor woningcorporaties. Er wordt veel geïnspecteerd en de hoeveelheid data groeit. De belangrijke volgende stap is het vertalen van de data naar informatie en beleid (waar lopen we het meeste risico, wie is waar verantwoordelijk voor, waar moeten we beginnen?). Wij willen nu graag woningcorporaties met elkaar in contact brengen om elkaar te helpen met dit complexe vraagstuk. De bedoeling is om in een interactieve bijeenkomst u van tips te voorzien. Daarbij is er ruim de gelegenheid om met collega’s van andere woningcorporaties kennis te delen en tips en ideeën uit te wisselen. 

Waarom?

Borgen van veiligheid is een belangrijke verantwoordelijkheid. Door u te informeren en met elkaar kennis te delen hopen wij bij te kunnen dragen aan deze verantwoordelijkheid. 

Wanneer en hoe?

Deze kennissessie voor en door woningcorporaties zal 29 november van 13:00-17:00 bij DEMO op kantoor in Delft plaatsvinden en is vrijblijvend toegankelijk voor corporatiemedewerkers​. Inschrijven kan via deze link.​ 

​​En verder...

DEMO Studio is een periodiek terugkerende kennissessie, georganiseerd door DEMO Consultants met telkens een ander thema binnen ons vakgebied vastgoed informatiemanagement. Denk bijvoorbeeld aan BIM, duurzaamheid, meerjarenonderhoudsplanningen. 

Wij houden u op de hoogte!​


INSITER-project in The Green Village, ​​Bouwkwaliteit verhogen door instructie en inspectie

01/10/2018

​​Het Europese project INSITER richt zich op verminderen van de kloof tussen het ontwerp en de realisatie van nieuwbouw en renovatieprojecten met geprefabriceerde elementen. Doel is een verbeterde kwaliteit en energetische prestatie van het gebouw. De hiervoor ontwikkelde INSITER methodologie wordt in demonstratieprojecten, waaronder het Office Lab van The Green Village getest.

Tijdens de montage van het Office lab van The Green Village is met name gekeken naar de kwaliteit van de luchtdichte aansluitingen. Het gaat dan om de aansluitingen van de verschillende modules onderling tegen elkaar en de doorvoeren van leidingen en buizen. De luchtdichtheid van een gebouw is een belangrijk kwaliteitsaspect en heeft invloed op het energiegebruik, comfort en het voorkomen van bouwfysische problemen.

Binnen de INSITER methodologie gaat het om een stap-voor-stap ondersteuning van de monteur op de bouwplaats met gebruik van tools. Met deze tool bewaken we de kwaliteit van het montageproces: van de controle en de juistheid van de ontvangen materialen, via zelfinstructie om de materialen op de juiste wijze toe te passen, naar zelfinspectie om te controleren of het correct is uitgevoerd, tot verslaglegging en kwaliteitsborging van het geleverde werk.

Lees hier verder voor het hele artikel

EU-project SAFEWAY voor 'resilience transport infrastructure'

26/09/2018

In september 2018 start het EU-onderzoeksproject SAFEWAY met als hoofddoel Europese wegen en spoorwegen in de toekomst robuust te houden tegen klimaatverandering en veiligheidsrisico door menselijk toedoen. Waarom is SAFEWAY belangrijk en wat levert het op?

De klimaatverandering heeft door hogere temperaturen, grotere temperatuurverschillen, toename van stormen, zware regenval, en perioden van droogte steeds meer invloed op ons dagelijks leven. Ook onze wegen en spoorwegen hebben te lijden onder extreem weer en veroudering. Dit natuurlijk fenomeen vormt samen met hogere verkeersbelasting en risico's op aanslagen een serieuze bedreiging voor de infrastructuur in Europa. Eigenaren en beheerders van infrastructuur moeten daarom sneller en adequater kunnen reageren op incidenten, en beter kunnen inspelen op dynamische onderhoudsplan.

Traditionele rekenmodellen bieden in deze veranderende omstandigheden onvoldoende inzicht en ondersteuning in besluitvorming in relatie tot risico's en kosten rond de maatregelen voor het duurzaam functioneren van onze infrastructuur. Er is urgente behoefte aan betrouwbare analyse zowel op basis van lange-termijn statistieken en inspectiedata als real-time data via satellieten, sensoren, autonavigatie, en sociaal media. Om in deze behoefte te voorzien ontwikkelt het EU-project SAFEWAY innovatieve methoden en tools voor 'predictive maintenance' door gebruik te maken van Big Data analytics in combinatie met 3D geo-informatie (GIS) technologie. ​

Als kernpartner in het projectconsortium met totaal 16 internationale partners is DEMO verantwoordelijk voor de ontwikkeling van een nieuw informatiemanagementsysteem voor robuuste infrastructuur. In Nederland wordt dit onderzoeksproject ondersteund door TomTom, Rijkswaterstaat, Provincie Noord-Holland, Van Gelder, het Havenbedrijf Rotterdam, en ProRail. ​

lees meer op de website safeway-project.eu​

Energy Efficient Buildings Project Review 2018

27/06/2018

​Het Energy Efficient Buildings Committee van ECTP heeft de 7e editie van de EeB PPP Project Review gepubliceerd. Hierin worden vier van onze EU-projecten gepresenteerdProficient, Streamer, Insiter en P2Endure

Deze jaarlijkse publicatie presenteert de voortgang en de resultaten van 110 Europese onderzoeksprojecten die medegefinancierd zijn binnen het publiek-private partnerschap voor energie-efficiënte gebouwen (EeB PPP) onder het zevende kaderprogramma (FP7) en 58 projecten in het kader van het Horizon 2020-programma van 2014 tot 2017.

Een indrukwekkend projectenoverzicht en zeer informatieve toelichtingen en samenvattingen van de EU projecten waarbij energie efficiëntie​ het belangrijkste focuspunt is. 

Download dit interessante boekje hier: EXP_EeB PPP_Booklet_Digital 2018.pdf

DEMO participeert in herziening NEN 2660

23/05/2018
NEN commissielid Sander Bruinenberg

​​​Onlangs is de normcommissie NEN 2660, 'Ordeningsregels voor gegevens in de bouw', heropend met als doel om tot een herziening te komen van de NEN 2660. Deze NEN norm definieert algemene ordening en structureringsregels voor bouwkundige objecten. DEMO is vanaf het begin betrokken bij dit initiatief en Sander Bruinenberg is nu ook betrokken bij deze norm als commissielid.

De bouw en het bouwproces wordt steeds meer gedigitaliseerd, en er wordt steeds meer data verzameld voor, tijdens en na de bouw. Tegelijkertijd zien we ook dat deze data onderling nog niet altijd op elkaar aansluit. Een belangrijke factor hierin is ook de opkomst van BIM, digitale gebouwmodellen, als centrale informatiebron in de ontwerp-, constructie- en gebruiksfase van een vastgoedobject. Hoe zorgen we ervoor dat deze data aansluit op huidige vastgoedprocessen en andere systemen?

De NEN 2660 wordt herzien om voor dit soort vraagstukken een fundering te leggen. Hierbij gaat het enerzijds om een conceptuele, systematische benadering, en anderzijds ook duidelijk een praktische insteek; wat gaat dit betekenen in de dagelijkse werkzaamheden? De insteek is om andere NEN-normen die met soortgelijke vraagstukken te maken hebben (zoals de NEN 2767 t.a.v. conditiemeting) op de NEN 2660 aan te sluiten en/of ernaar te verwijzen.​


Wat er allemaal mogelijk is met een goede, gestructureerde, informatiehuishouding hebben wij onlangs gedemonstreerd aan de hand van een concrete casus in een Europees onderzoeksproject: van een digitale gebouwopname (laserscan) via een BIM-model naar een geautomatiseerde onderhoudsdecompositie en inventarisatie (zie afbeelding). 

Worstelt u ook met vragen over hoe datastromen vorm te geven? Zullen we u meenemen in de verrichtingen en uitkomsten van de herziening van de NEN 2660? Of heeft u behoefte aan praktisch advies over vastgoed(informatie)management? Neem dan gerust eens contact op!​

Nieuwe EU opdracht

14/05/2018

​​​​DEMO heeft recent een opdracht gekregen van de EU om de verschillende Directoraten-generaal van de Europese Commissie (DG ​GROW, RTD, CONNECT, ENER) te ondersteunen bij het versnellen van Constructie 4.0 en BIM-adoptie onder het MKB. Binnen deze opdracht werkt DEMO samen met TNO, Trinomics en Austrian Institute of Technology (AIT). ​​

Meer informatie over de verschillende Directoraten-generaal:

Directoraat-generaal GROW: Interne markt, industrie, ondernemerschap en midden- en kleinbedrijf​

Directoraat-generaal RTD: Onderzoek en innovatie​

Directoraat-generaal​ CONNECT​: Communicatienetwerken, inhoud en technologie​

Directoraat-generaal ENER: Energie

DEMO Trends Nieuwsbrief - voorjaars editie

11/04/2018

​​​​​​​​​​​​

We have got spring news for you!!

In de nieuwsbrief DEMO Trends van voorjaar 2018 informeren wij u over algemene trends, onze projecten en nieuwe ontwikkelingen op het gebied van vastgoedinformatiemanagement. Leer alles over onze 'innovatiecyclus', de mogelijkheden van diverse software tools ontwikkeld in EU projecten, onze rol in het oplossen van aardbevingsschade en het verbeteren van brandveiligheid.

Open de nieuwsbrief

Download de pdf van de nieuwsbrief

Inschrijven voor de nieuwsbrief DEMO Trends

Bekijk het archief van voorgaande nieuwsbrieven​

Artikel over INSITER in TVVL Magazine

19/02/2018

​In het TVVL Magazine (oktober 2017) is een artikel gepubliceerd over de voortgang van het Horizon 2020-INSITER project:  Ontwikkeling van intuïtieve technieken voor zelfinspectie.

Als gevolg van de in ontwikkeling zijnde wet ‘Kwaliteitsborging voor het bouwen’ gaan marktpartijen in de bouwsector bewuster aan de slag met bouwkwaliteit. Als deze wet in 2018 of 2019 wordt ingevoerd, dan zal ook tijdens realisatie van gebouwen de kwaliteit worden gecontroleerd. Na realisatie wordt vervolgens de totale kwaliteit beoordeeld en wordt een kwaliteitsverklaring uitgegeven. Een onafhankelijke toelatingsorganisatie zal waarschijnlijk gaan beoordelen of de gebruikte methode van kwaliteitsborging voldoet. Vanuit dit perspectief wordt het duidelijk dat kwaliteitscontrole tijdens de bouw, preventieve kwaliteitsmaatregelen en reparaties van gedetecteerde bouwfouten een steeds hogere prioriteit gaan krijgen. Hoe kan kwaliteitsborging efficiënt worden georganiseerd op een manier waarbij de kwaliteit stijgt, de faalkosten worden verminderd en de realisatiekosten​ binnen de grenzen blijven? Dit is de hoofdvraag in het INSITER project. Na twee jaar onderzoek is er aanzienlijke vooruitgang geboekt. In dit artikel wordt de vooruitgang in beeld gebracht en wordt vooruitgekeken naar de komende uitdagingen.

Lees het hele artikel hier.​

BIM van kerk in Obergum

12/01/2018

​DEMO werkt samen met SOGK (Stichting Oude Groninger Kerken) in het kader van het EU project INCEPTION.​ SOGK heeft de Sint Nicolaas kapel, ook wel bekend als de kerk van Obergum​, aangemerkt als demonstratiecasus. 

Onlangs is van het kerkje in Obergum, door een van de partners in het Inception consortium, een Point Cloud Scan gemaakt. Met behulp van deze scan is een Building Information Model (BIM) gegenereerd. 


Dit BIM zal nu worden ingezet voor planmatig onderhoud van de kerk en het opstellen van een MJOP. Hiervoor wordt RE Maintenance, de softwaretool van DEMO voor onderhoudsplanningen, gebruikt. De gegevens uit het BIM model worden direct ingelezen  in de softwaretool ​om te kunnen gebruiken voor de onderhoudsplanningen.

Vernieuwde EU websites

05/01/2018

​​Recent hebben wij de websites van onze EU projecten een grondige make-over gegeven.  Benieuwd naar het resultaat? 


http://www.inception-project.eu  (Onderzoek naar toepassing van BIM tools voor cultureel erfgoed)

http://www.insiter-project.eu (Onderzoek naar innovatieve inspectietechnieken in de bouw)

http://www.p2endure-project.eu  (Onderzoek naar plug&play innovaties voor energiezuingie renovaties)

http://www.mobistyle-project.eu  (​Onderzoek naar motiveren van gedragsverandering op energieverbruik door gecombineerde ICT  tools)

Artikel in CorporatieGids: Brandveiligheid in de genen

20/12/2017

​​Artikel van DEMO in CorporatieGids online​: Brandveiligheid moet in de genen van de corporaties zitten​​. 

Afgelopen juni werd Londen opgeschrikt door een enorme brand. De Grenfell-toren vatte vlam en die brand eiste uiteindelijk tientallen levens. Zulke rampen zorgen ervoor dat brandveiligheid bij woningcorporaties hoger op de agenda komt te staan, maar hoe brandveilig is het bezit eigenlijk? Een gesprek met Senior Adviseur Menno van den Broeke van DEMO Consultants: “Het meenemen van brandveiligheid in het beleid is cruciaal.”

lees het gehele artikel hier​

Rijnstate ziekenhuis in Arnhem kiest voor DEMO RE Suite software!

24/10/2017

​​DEMO heeft recent zijn nieuwste applicatie in het RE Suite framework gelanceerd: de RE Suite Early Design Configurator (EDC). De EDC genereert met behulp van kunstmatige intelligentie een BIM model. Rijnstate ziekenhuis gaat de RE Suite EDC inzetten in de tenderfase voor de nieuwe ziekenhuis apotheek. De RE Suite wordt door opdrachtgever en inschrijvers van deze tender voor een Design & Construct contract gebruikt om tot een optimaal ziekenhuisontwerp te komen. Rijnstate heeft de afgelopen vier jaar geparticipeerd in het EU onderzoeksprogramma STREAMER. Daarin heeft zij onder andere samengewerkt met DEMO Consultants. 

Bekijk dit filmpje voor de toepassing en mogelijkheden van de RE Suite EDC.​ ​

Wij zijn zeer verheugd dat Rijnstate ziekenhuis deze innovatieve methode in gaat zetten en kijken uit naar de samenwerking met (het team van) WillemJan Hanegraaf en Albert van der Beek van Rijnstate.


Tweede workshop BIM voor ziekenhuizen

25/09/2017

​​​​​​​Op woensdag 20 september 2017 vond de tweede interactieve design workshop BIM van Europees onderzoeksproject Streamer plaats. De workshop werd georganiseerd door Rijnstate (Arnhem) in samenwerking met de consortiumpartners.​ Het was een succesvolle dag met zeer enthousiaste reacties van de deelnemers na afloop.

Tijdens deze workshop hebben wij de resultaten van het vierjarige internationale STREAMER​ onderzoek naar Energie Efficiënt Ontwerpen met BIM tools gedeeld. Daarnaast informeerden we de deelnemers over de hieruit voortgekomen aanpak en de software-instrumenten. Hierbij werden mogelijkheden getoond om energie en kosten te besparen in ziekenhuis of zorginstellingen werd een effectiever ontwerpproces bij renovatie en nieuwbouw van uw gebouw(en) gedomonstreerd. Zo verkreeg men inzicht in internationale ontwikkeling en praktische toepassing op Europees niveau van deze nieuwe kennis. 


DEMO gaf tijdens de workshop een demonstratie van de nieuwe functionaliteiten van onze software (Life Cycle Cost berekening aan de hand van BIM/IFC model, energieprestatie, KPI dashboard). Eén van de innovatieve tools is de Early Design Configurator (EDC), ontwikkeld binnen de RE Suite van DEMO. De EDC creëert ontwerpalternatieven op basis van een Programma van Eisen (PVE) en de zogenaamde ontwerpregels. Deze ontwerpalternatieven worden vervolgens op basis van meerdere Key Performance Indicators KPI's met elkaar vergeleken in de Decision Support Tool (DST). Zo kan in een veel vroegere fase van het ontwerpproces bepaald worden welk alternatief de meest optimale energieprestatie levert tegen de laagste investering en hoe het zit met de Life Cycle Costing van het ontwerpalternatief. De deelnemers konden tijd​ens de workshop zelf oefenen met de tools onder begeleiding van onze software ontwikkelaars. 

Bent u ook geï​nteresseerd in deze nieuwe tools in de RE Suite? Neem dan contact met ons op voor een toelichting van alle mogelijkheden (ook buiten het zorgvastgoed) en voor een demonstratie.​


Lees meer over STREAMER​

Nieuwsbrief september 2017 is uit!

20/09/2017

​​​​​​​We have got news for you!!

In de nieuwsbrief DEMO Trends van september 2017 informeren  wij u over algemene trends, onze projecten en nieuwe ontwikkelingen. Met name de internationale ontwikkelingen binnen DEMO komen in deze nieuwsbrief naar voren.

Open de nieuwsbrief

Download de pdf van de nieuwsbrief

Inschrijven voor de nieuwsbrief DEMO Trends

Bekijk het archief van voorgaande nieuwsbrieven​

DEMO is genomineerd voor Digital Awards

07/08/2017
DEMO genomineerd voor Digital Award 2017

​​​​Met gepaste trots kunnen wij melden dat DEMO is genomineerd voor een CorporatieNL Digital Award 2017 in de categorie 'Meest innovatieve product'.  Het gaat om implementatie van de app RE Maintenance (in combinatie met de RE Maintenance applicatie uit de RE Suite) bij onze klant SCW Tiel. Zij kunnen met deze innovatieve software snel en efficiënt met de iPad conditiemetingen voor het bestaande vastgoed uitvoeren (volgens o.a. NEN 2767) en real time meerjarenonderhoudsbegrotingen generen.

​Op 16 november worden de CorporatieNL Digital Awards 2017 uitgereikt tijdens het congres 'De digitale corporatie'. ​​

Stem mee als jij ook vindt dat DEMO een award verdient

We houden het natuurlijk l​iever niet alleen bij een nominatie, maar dan hebben we wel jouw stem nodig. De finalisten van deze award worden namelijk voor 100% bepaald door het aantal publieksstemmen. Stem je mee? Breng je stem uit tot 2 oktober 2017. Bekijk onze projectpagina en stem!

Als dank aan alle deelnemers aan deze stemming wordt een Samsung Galaxy Tab ter waarde van €199,= verloot. Stem!

DEMO op het CorporatiePlein

03/08/2017
Bezoek DEMO op het CorporatiePlein 2017

​​​Ook dit jaar is DEMO weer aanwezig op het CorporatiePlein om onze innovatieve software oplossingen te laten zien. Op zoek naar meer kansen en minder risico door grip op uw vastgoedinformatiemanagement? Kom op donderdag 21 september naar de Expo in Houten en bezoek de stand van DEMO voor een uitgebreide toelichting op onze diensten en demonstratie van onze producten. 

Wij verzorgen twee kennissessies over de inzet van BIM bij beheer en onderhoud en over het bewaken en monitoren van prestatiecontracten. Meer hierover op de website van CorporatiePlein​.

Voor wie? Een bezoek aan CorporatiePlein 2017 is een echte aanrader voor directie, managers en medewerkers van woningcorporaties​ die te maken hebben met  ICT, financiën, onderhoud en vastgoedbeheer.​

Tot 21 september!

Sustainable Places 2017

26/06/2017

​Op 28-30 juni 2017 vindt de Sustainable Places Conference plaats in Middlesbrough in Groot-Brittannië. SP2017 is de vijfde jaarlijkse internationale conferentie gericht op de commerciële, technologische en wetenschappelijke overlap van energie-efficiënte gebouwen (EeB) en samenwerkende smart grids, beleid en innovatieve gemeenschappen.​

Andre van Delft verzorgt op deze vooraanstaande conferentie een presentatie genaamd 'Four steps closer to a full set of interoperable tools for designing energy efficient buildings workshop'. Deze presentatie heeft betrekking op de bevindingen in ons EU onderzoeksproject STREAMER. De poster met meer informatie over de presentatie kunt u hier dowloaden.

Tevens draagt DEMO op deze conferentie bij aan de presentaties over INSITER en MOBISTYLE.


Lees hier meer over Streamer.

Lees hier meer over Insiter.

Lees hier meer over Mobistyle.

Maak kennis met nieuwe medewerker bij DEMO

04/05/2017

Met plezier berichten wij u dat DEMO Consultants per 1 juni 2017 versterkt wordt door Menno van den Broeke !

Menno is een oude bekende van DEMO en zet zijn carrière na 14 jaar Arcadis nu bij DEMO voort om als trekker de business unit Advies te gaan uitbouwen. Menno heeft ruime ervaring met zowel advies- als projectmanagement opdrachten, waarbij de nadruk ligt op beheer en onderhoud van vastgoed, bouwregelgeving en methodiekontwikkeling. Menno is docent NEN 2767 en tevens lid van zowel de normcommissie NEN 2767 als de examencommissie SCEV. Enkele kernwoorden die de ervaring en kennis van Menno het beste samenvatten zijn: conditiemeting, geïntegreerde (DBMO) en prestatiecontracten, private kwaliteitsborging, helpdesk bouwregelgeving & brandveilig gebruik, Centrum Veilig Wonen, Woon Onderzoek Nederland (o.a. de module Energie - energetische kwaliteit Nederlandse woningvoorraad) en Bouwbesluit.  ​

Menno zal zich gaan inzetten om de innovatieve softwareproducten uit de RE Suite en de nieuwe instrumenten die door DEMO ontwikkeld worden in Europese research context, te gaan toepassen voor uw vastgoedinformatiemanagement vraagstukken. De organisatie en uitvoering van opnameprojecten, advisering, trainingen en implementatietrajecten maken daar onderdeel van uit. De nuchtere, pragmatische en klantgerichte benadering van Menno staat garant voor effectieve projectresultaten. Uiteraard staan wij er voor open om met u te bespreken wat wij voor elkaar kunnen betekenen.

DEMO is partner van Bouwstenen

03/05/2017

​​​DEMO Consultants is partner geworden van Bouwstenen voor Sociaal. Dit is een sectorverbindend platform van en voor bestuurders, managers en professionals in maatschappelijk vastgoed, waaronder gebouwen voor buurten, onderwijs, opvang, cultuur, sport, welzijn, informatie en zorg. ​​​​​Samen sterker voor goed informatiemanagement in maatschappelijk vastgoed !​

bekijk hier de laatste 'In Control'​ ​​

lees meer op de website​

Artikel in Bouwkwaliteit in de Praktijk

13/04/2017
Artikel in Bouwkwaliteit in de Praktijk: Private kwaliteitsborging met innovatieve technologie​ INSITER

​​

Artikel van DEMO in Bouwkwaliteit in de Praktijk: Private kwaliteitsborging met innovatieve technologie​​

​Op 1 januari 2018 treedt naar verwachting de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen inwerking. Voor de uitvoerende partijen brengt dit grote veranderingen met zich mee. In het nieuwe systeem is de aannemer niet alleen aansprakelijk voor verborgen gebreken, maar voor alle gebreken die bij de oplevering aanwezig waren. Kwaliteitscontrole tijdens de bouw wordt van cruciaal belang. Het Europese onderzoeksproject INSITER ondersteunt uitvoerende partijen met innovatieve technologie om de kwaliteit op betaalbare wijze te monitoren en waar nodig tijdens het uitvoeringsproces geconstateerde gebreken te herstellen​. Dit onderzoek wordt uitvoerd door een consortium van 14 Europese bedrijven en onderzoeksinstellingen onder leiding van DEMO Consultants.

lees hier het gehele artikel

Samenwerking met Stichting Oude Groninger Kerken

12/04/2017

​DEMO werkt samen met SOGK (Stichting Oude Groninger Kerken) in het kader van het EU project INCEPTION.​

Dit internationale onderzoeksproject richt zich op het ontwikkelen van methoden en tools voor de restauratie en instandhouding van monumenten (technische richting: bijv. inspecties, conditiemeting en het plannen van onderhoud) en voor toeristen/bezoekers die het cultureel erfgoed willen bezoeken (sociale richting: het ontwikkelen van mobiele apps voor virtuele ervaringen van bezoekers).

Wij zullen ons hiermee in eerste instantie concentreren op her te bestemmen kerken die op het SOGK programma staan (Obergum, Beerta, Termunten). Daarvoor is internationaal veel belangstelling. Het is mooi om op de manier een steentje te kunnen bijdragen aan de kwaliteitsbevordering van het behoud van het (Groningse) cultureel erfgoed. 

Testimonial SmartPort viering

12/04/2017

​​​​​​​Afgelopen donderdag 6 april vierden ruim 150 genodigden de 2 year Anniversary van SmartPort. In het Hulstkamp gebouw, vroeger één van de grote jeneverstokerijen van Nederland, een historische parel midden in de moderne skyline van Rotterdam.​​ 

André​ van Delft werd tijdens deze viering geï​nterviewd over het gezamenlijke project Slimme Kademuren van DEMO met SmartPort.

Lees hier meer over deze interessante middag ​ 

​DEMO zoekt nieuwe collega's

23/02/2017

​​DEMO is innovatief, internationaal, creatief, vindingrijk, ambitieus en groeit snel. We zoeken invulling voor diverse functies.

Lees meer over deze functies

  Senior Researcher / Project Manager

   Senior .NET teamleader

    Senior adviseur vastgoed / afdelingshoofd

     Technisch adviseur

      European Researcher for the Built Environment 

       Research internship

        Innovatieve .NET developer​

         Afstudeerder / Stagiair​​


         DEMO in nieuwsbrief VBMK

         01/12/2016
         Introductie DEMO als begunstiger in nieuwsbrief van Vereniging van Beheerders van Monumentale Kerkgebouwen

         ​​Wij introduceren onszelf als begunstiger in de nieuwsbrief van de Vereniging van Beheerders van Monumentale Kerkgebouwen. Een interessante samenwerking en software ontwikkeling naar aanleiding van het EU project INCEPTION.
          
         Klik hier voor de nieuwsbrief​
          

         Wij zijn in contact gekomen met VBMK door ons EU onderzoeksproject INCEPTION. Op dit moment, in het kader van het INCEPTION project, willen we onze expertise in het veld van cultureel erfgoed vernieuwen en delen. De software tool die ontwikkeld wordt in INCEPTION gaan we in de vorm van trainingen en cases samen met VBMK uitwerken tot een praktisch inzetbare tool om het asset management van cultureel erfgoed te verbeteren.
          
         Een positieve toekomst voor beheer en onderhoud van monumentale kerkgebouwen tegemoet met RE Suite for Cultural Heritage!
          
         Meer informatie over INCEPTION vindt u op hier​ en op de website www.inception-project.eu

         DEMO op voorpagina van EU online magazine

         26/10/2016
         Artikel in Horizon2020 Magazine over INCEPTION: Not just Pokémon – prepare for an augmented reality deluge

         ​​​​​​​​​​

         ​Horizon magazine, het magazine over 'EU Research and Innovation', heeft het artikel gepubliceerd ‘Not just Pokémon – prepare for an augmented reality deluge’. 

         ​In dit artikel komt Rizal Sebastian (Directeur Onderzoek bij DEMO) aan het woord over de baanbrekende innovaties uit onze EU projecten Inception en Insiter. Door games zoals Pokemon heeft een breed publiek kennis gemaakt met Augmented Reality. De onderzoekers uit Inception en Insiter kijken verder dan de entertainment-industrie en zien hoe de Augmented Reality technologie kan worden ingezet om ons dagelijks leven te verbeteren.

         Klik hier voor het artikel

         Klik hier voor het online EU magazine​

         Meer informatie over Inception

         Nieuw EU project ENGINENCY

         01/07/2016

         ​​​​​Per 1 juli 2016 is ons nieuwe EU project ENGINENCY gestart. Wij gaan met een consortium van vier Europese partners vol enthousiasme aan de slag.​​

         De focus van dit project ligt op het vermarkten (in de EU) van innovatieve hardware en software die voortkomt uit EU onderzoek. Met name technieken voor simulatie, inspectie en monitoring van gebouw energieprestatie d.m.v. drones, sensoren, gebouw beheersystemen en uiteraard software tools zoals de RE Suite van DEMO.

         Lees meer  informatie op de website van het project.​​

         Dit project valt binnen het EU H2020 programma: FTI (Fast Track to Innovation) en heeft een looptijd van twee jaar.

         Bezoekadres
         Delftechpark 10 | 2628 XH Delft
         Postadres
         Postbus 642 | 2600 AP Delft
         Telefoon
         015 750 25 20
         E-mail
         info@demobv.nl