Onderwijs

Leerlingen en studenten hebben recht op een veilige en inspirerende omgeving

Een plek waar zij hun talenten kunnen ontwikkelen en waar studenten en leerlingen zich geborgen weten, onafhankelijk van levensbeschouwing of etnische afkomst. Hierbij zijn zaken als kwaliteit, integraal werken, professionaliteit, ondernemerschap, betrokkenheid en open communicatie sleutelbegrippen in het moderne schoolmanagement.

Ongeveer 15% van de vergoeding van scholen wordt besteed aan materiële voorzieningen voor inventaris, onderhoud, verbouw en nieuwbouw. Een goed huisvestingsplan, energiebeheer en een sobere en doelmatige meerjarenonderhoudsplanning (MJOP) zijn voorwaarden om de schaarse middelen effectief in te zetten.​
DEMO geeft onderwijsinstellingen advies en biedt software instrumenten voor het voeren van een goed huisvestingsbeleid waarbij de eigen tijdsinspanning en technische kennis beperkt kan blijven.

Neem contact op met voor meer informatie.

Bel 015 750 25 20 of e-mail .